0
ویژه نامه ها
دیدگاه رواقیون درباره شعر

دیدگاه رواقیون درباره شعر

در تفسیر رواقیون، وظیفه شعر از وظیفه دانش اصلا متفاوت نیست، چنین نگرشی را یونانیان باستان نیز اتخاذ کرده بودند.
آثار رواقیون درباره زیباشناسی

آثار رواقیون درباره زیباشناسی

آگاهی و دانش ما از مطالب زیباشناختی پانایتیوس و پوسیدونیوس رهبران مکتب رواقی میانه، جسته و گریخته است، اما این مسئله نشان می‌دهد که علاقه آن‌ها...
هدف هنر در تاریخ یونان باستان چیست؟

هدف هنر در تاریخ یونان باستان چیست؟

به عقیده ارسطو، هنر به حصول متعالی‌ترین هدف انسان که خوشبختی است یاری می‌رساند.
مفهوم زیبایی از نظر یونان باستان

مفهوم زیبایی از نظر یونان باستان

شاید بتوان اندیشه ارسطو را بدین صورت بیان کرد: هر زیبایی یک خیر است، اما هر خیری زیبایی نیست!
گسترش نظریه هنر توسط ارسطو

گسترش نظریه هنر توسط ارسطو

تقلید به عنوان کارکرد هنر، تطهیر عواطف به عنوان تاثیر هنر، و نسبت متناسب به عنوان خاستگاه زیبایی است.
قلمرو دیادخی‌ها در یونان باستان

قلمرو دیادخی‌ها در یونان باستان

در دوره یونانی‌گرایی روش زندگی از بسیاری جهات تغییر کرد. سلطنت مطلقه، کشورهایی با سرزمین‌های پهناور و جمعیت میلیونی، جای دموکراسی آتنی و دولت...
زیبایی و قابلیت ادراک آن

زیبایی و قابلیت ادراک آن

قابلیت ادراک، شرط یکپارچگی و وحدت اثر هنری است. ارسطو مثل اکثر یونانی‌ها معتقد بود که وحدت، علت بیشترین خوشنودی در هنر است.
رویکرد رومی‌ها به هنر و زیبایی

رویکرد رومی‌ها به هنر و زیبایی

ویژگی‌ها و وضعیت زندگی رومی جهاتی مشخص از هنر رومی را تبیین می‌کند، مانند به کارگیری مقیاس‌های عظیم در معماری.
حقیقت شعری هنری از حقیقت اخلاقی متفاوت است

حقیقت شعری هنری از حقیقت اخلاقی متفاوت است

ارسطو معیار منطقی را در هنر، نسبی می‌دانست و فقط معیار زیباشناختی را مطلق لحاظ می‌کرد.
تفکیک دیرینه هنر و شعر در یونان

تفکیک دیرینه هنر و شعر در یونان

فیثاغورثیان «تقلید» را به مفهوم تقلید بازیگر می‌دانستند؛ دموکریتوس آن را به مفهوم تقلید یک شاگرد از استاد. تنها افلاطون بود که آن را به معنای...
تفاوت‌ میان هنرها

تفاوت‌ میان هنرها

تراژدی، تقلیدی است از کنش و رفتاری جدی و کامل با دامنه و اندازه‌ای مشخص؛ که به لحاظ زبانی با انواع تزئینات هنری آراسته شده است.
پایان دوره کلاسیک در زیباشناسی یونان باستان

پایان دوره کلاسیک در زیباشناسی یونان باستان

هنگامی که یونانیان به زیبایی اشاره می‌کردند، تقریبا فقط به زیبایی اخلاقی می‌پرداختند تا به زیبایی زیباشناختی.
ﺁشنایی با ویژگی های فرش سجاده ای کاشان

ﺁشنایی با ویژگی های فرش سجاده ای کاشان

فرش کاشان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فرش سجاده ای کاشان است که امروزه با تولید باکیفیت ترین فرش های سجاده ای مشغول به ارسال این فرش به تمام...
ویژگی ذاتی هنر از نظر ارسطو

ویژگی ذاتی هنر از نظر ارسطو

ارسطو معتقد بود که، در تقلید، هنرمندان واقعیت را نه تنها آنگونه که هست، بلکه زشت‌تر و یا زیباتر نیز می‌توانند ارائه کنند.
نوشته‌های ارسطو درباره زیباشناسی

نوشته‌های ارسطو درباره زیباشناسی

جدای از فن شعر، ارسطو در آثاری که به موضوعات دیگر نیز اختصاص داده بود، درباره زیباشناسی اظهارنظر کرده است.
معیارهای هنر خوب چیست؟

معیارهای هنر خوب چیست؟

خود افلاطون یک هنرمند بود و به زیبایی در هنر توجه می‌کرد، اما فلسفه او اقتضائات متعددی داشت.
مخالفت با تلقی لذت‌گرایانه و کارکردی زیبایی

مخالفت با تلقی لذت‌گرایانه و کارکردی زیبایی

تعریفی که منشاء سوفسطائی دارد، این بود که زیبایی متشکل از چیزیست که از طریق حس شنوایی و بینایی برای ما ایجاد لذت می‌کند.
فایده اخلاقی و حقانیت هنر از نظر یونان باستان

فایده اخلاقی و حقانیت هنر از نظر یونان باستان

تنها محاسبه و اندازه می‌تواند درستی و دقت هنر را تضمین کند. این عنصر افلاطونی، میراثی فیثاغورثی بود.
عقاید افلاطون

عقاید افلاطون

داوری نهایی افلاطون درباره هنر منفی است، او حتی در جایی که هنر را محکوم نمی‌کند، آن را کم اهمیت نیز می‌داند.
شعر در برابر هنر

شعر در برابر هنر

افلاطون بیشترین تاکید را بر تضاد میان شعر و هنر داشت؛ اما او خود همزمان این تضادها را متزلزل کرد.