رمضان ماه رخت دید و پریشان گردید

جبرییل آمده از شوق خبردار شده حضرت حیدر کرار پسردار شده رمضان ماه رخت دید و پریشان گردید علی افطار به لبخند تو مهمان گردید ولادت امام حسن...

حُسن تو رونق بازار کریمان گردید

حُسن تو رونق بازار کریمان گردید شمه‌ای از کرمت سوره‌ی انسان گردید حاصل جمع دو دریای کرم آمده است نسخه‌ی اصلی آقای کرم آمده است ولادت امام...

چشم هر ذره به دست تو توسل دارد

کرم هیچ کسی با تو همانند نبود بر لبت حرف برو نیست نوشتند نبود نیمه‌ی ماه، خدا میل تغزل دارد چشم هر ذره به دست تو توسل دارد ولادت امام حسن...

هر چه حسن است فراهم شده در روی حسن

ذولفقار است و یا تیغ دو ابروی حسن شب قدر است و یا سلسله موی حسن قبله مایل شده در ماه خدا سوی حسن هر چه حسن است فراهم شده در روی حسن ولادت...

سکه‌ی مهر حسن نقش دل و خاطر ماست

سکه‌ی مهر حسن نقش دل و خاطر ماست یا الهی به حسن حرف دم آخر ماست نمک سفره تو طعنه به دنیا می‌زد خنده‌هایت به گدا زود بفرما می‌زد ولادت امام...

صل علی محمد، امام حسن خوش آمد

صل علی محمد، فرزند زهرا آمد صل علی محمد، امام حسن خوش آمد ای روشنای دلها، خوش آمدی یا مولا ای نور چشم زهرا، خوش آمدی یا مولا ولادت امام حسن...

سر زده از بیت ولا، جلوه‌ی رحمان و رحیم

سر زده از بیت ولا، جلوه‌ی رحمان و رحیم آی گداها شادی کنید، اومده میلاد کریم اومده نور ازلی، بر همه مولا و ولی آینه‌ی حُسن خدا، وسف زهرا و...

نام او را ز سماوات حَسن نامیدند

و در آن لحظه که این کودک شیرین آمد شک ندارم که خدا نیز به تحسین آمد تا در آیینه‌ی او حُسن خدا را دیدند نام او را ز سماوات حَسن نامیدند ولادت...

امشب از بیت کبریا سر زد انوار جلی

امشب از بیت کبریا سر زد انوار جلی روشن شد بر رخ حسن چشم زهرا و علی از شعف محشر شد امشب وجد پیغمبر شد امشب مرتضی گردیده بابا فاطمه مادر شد...

بر لبان علی و فاطمه لبخند آمد

بر لبان علی و فاطمه لبخند آمد کوچه امشب به تماشای حسن بند آمد و خداوند روی سر در افلاک نوشت هست او سید و آقای جوانان بهشت ولادت امام حسن...