اغلب ما با خود بیگانه ایم؛ نمی دانیم که هستیم و از سایر بیگانگانی که نمی دانند چه کسی هستیم می خواهیم که ما را دوست بدارند.

با دقت گوش کردن به حرف همسر باعث می شود، بفهمد که شما او را دوست دارید و این کار باعث ایجاد اطمینان می شود، یعنی همان چیزی که اساس یک ارتباط...

برای برقراری رابطه دوستانه و رسیدن به حسن تفاهم، طرح و حل اختلافات، مفیدتر از سرپوش گذاشتن بر روی آنهاست.

خنده صادق ترین واکنش انسان است که تحت اختیار او نیست، خنده هدیه بهشت و مهربانی خداوند است و سبب ایجاد و تقویت دوستی می شود.

اگر با دوستی و محبت زندگی کنید، زندگی در دنیای امن را می آموزید.

اگر با توافق زندگی کنید، دوست داشتن خود را می آموزید.

برای دوست داشتن، فرصت های نامحدودی وجود دارد و همه ما نیز استعداد ابراز آن را داریم.

در جهان، یگانه مایه نیکبختی انسان، محبت است.

زندگی اگر با عاطفه و محبت درآمیخته نباشد، گوارا و زنده نخواهد بود.

کلمات مهرانگیز ممکن است کوتاه باشند، اما طنین رسایی دارند.