از بین دوستان آنانی را برگزینید که دیدگاه متفاوتی با شما دارند اما خوش بین و مثبت اندیش هستند.

آنچه که به پروردگار مدیونیم دوست داشتن دیگران است.

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد.

ابراز مهر و دوستی کار آسانی است، این در واقع ما هستیم که مشکل و پیچیده می باشیم.

اگر دو ماه مجذوب هم باشید، دوستی تان بیشتر می شود تا این که دو سال بکوشید همسرتان را مجذوب خود کنید.

مهربانی که به کلام درآید، پدید آورنده اطمینان خواهد بود.

مهربانی که به بخشش بینجامد، پدید آورنده عشق خواهد بود.

محبت در زندگی زناشویی، دیده را کور و گوش را کر می سازد.

نگذار اختلافی کوچک با همسرتان، به دوستی عمیقت با او لطمه بزند.

قبل از همه خود را دوست داشته باشید تا بتوانید محبت خود را به دیگران اشاعه دهید چون از چیزی که ندارید نمی توانید ایثار کنید.