جملات زیبا

جملات زیبا محبت، پژمردگان را شاداب، ناتوان را توانا، گمراهان را هدایت، مأیوسان را امیدوار و خسته دلان را جان می بخشد.

پیامک جملات زیبا

پیامک جملات زیبا کلیدی که همه دشواری ها را در زندگی خواهد گشود محبت است.

پیامک سخنان زیبا

پیامک سخنان زیبا محبت، تلخکامی های زندگی را شیرین و یأس را به امید و غم را به شادی و بدبختی را به خوشبختی تبدیل می کند.

جملات زیبا

 جملات زیبا همسر صادق آن است که در غم و شادی ما شریک باشد، خوشبختی ما را دو برابر کند و یک نیمه از رنجمان را به دوش کشد.

سخنان زیبا

سخنان زیبا همسر واقعی ضعف شما را ستایش نمی کند بلکه می کوشد قدرت و نیروی شما را بیدار سازد.

اس ام اس جملات زیبا

اس ام اس جملات زیبا برای بقای دوستی با همسر، باید فضیلت و ارزش یکدیگر را بشناسیم و به یکدیگر به دیده احترام بنگریم.

پیامک جملات زیبا

پیامک جملات زیبا همسران واقعی در خدمتگذاری و فداکاری رقیب و حریف اند و هیچ پاداشی نمی خواهند.

اس ام اس سخنان زیبا

اس ام اس سخنان زیبا با محبت می توان دنیا را تسخیر کرد.

پیامک سخنان زیبا

 پیامک سخنان زیبا شادی حقیقی نصیب کسانی است که قلبی مالامال از محبت دارند.

سخنان زیبا

سخنان زیبا کسی که برای محبت حدودی قائل می شود اصلاً معنای محبت را نفهمیده است.