پیام کوتاه سخنان زیبا

پیام کوتاه آن که نمی تواند با خودش دوست و هم صحبت باشد در این دنیا غریب است.

پیامک سخنان زیبا

پیامک سخنان زیبا غریب در دنیا کسی است که دوست ندارد.

سخنان زیبا

سخنان زیبا از همسر نباید بیش از آن خواست که از نسیم صبح و بوی گل توقع داریم.

اس ام اس جملات زیبا

اس ام اس جملات زیبا اگر همسر تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرف نظر مکن؛ زیرا که انسان در معرض خطا است.

جملات زیبا

جملات زیبا اگر به همسرت علاقه مندی او را آزار نرسان که از چشم او می افتی.

پیام کوتاه سخنان زیبا

پیام کوتاه سخنان زیبا انسان قبل از این که بتواند دیگران را دوست بدارد باید قدری به خودش علاقه داشته باشد.

دوستی واقعی گیاهی است که به آرامی رشد می کند.

یادت باشد زمانی که صرف عمیق تر کردن دوستی با یک نفر می شود، هرگز هدر نمی رود.

هنگامی که به همسرمان مهربانی می کنیم، بر شأن او می افزاییم، و این اساس دوست داشتن است.

همسر وفادار داروی شفا بخش زندگی است.