برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باید اول خودتان یک فرد دوست داشتنی باشید.

حساسیت بیش از حد یا شخصی کردن مسائل یکی از دلایل اصلی بروز مشکل در برقراری روابط باهمسر است.

برای ایجاد یکی رابطه خوب کافی است فقط راحت باشید، خودتان باشید و از لحظاتی که با دیگران هستید لذت ببرید.

کلیدِ داشتن روابط خوب با همسر، پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند.

هر چقدر خودتان را بیشتر دوست داشته باشید، بهتر عمل می کنید و هر چقدر بهتر عمل کنید خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت.

دوست داشتن بدین معناست که خوشبختی خودمان را در خوشبختی دیگران بدانیم.

در زندگی فقط یک سعادت وجود دارد: محبت کردن و مورد محبت واقع شدن.

هر خرد و مذهب کهن چیزی مشابه را به شما می گوید؛ فقط برای خودتان زندگی نکنید، برای دیگران نیز زندگی کنید. به درون خود فرو نروید؛ زیرا خود به زندانی...

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد هر لحظه آن چیز از دست برود.

با دقت گوش کردن به حرف همسر باعث می شود، بفهمد که شما او را دوست دارید و این کار باعث ایجاد اطمینان می شود، یعنی همان چیزی که اساس یک ارتباط...