بکوشید هر روز بیش از روز دیگر شکاف های خود را به پیوند دوستی و الفت مبدل سازید.

شما می توانید با اطرافیان خود بر اساس وجوه مشترکی که دارند پیوند دوستی برقرار کنید.

با برقراری صمیمیت و دوستی، دنیای بزرگ تری برای خود می سازید. شما در کنار هم رشد می کنید و شکوفا می شوید ولی هرگز در هم مستهلک نمی گردید.

شرط مصاحبت و دوستی با همسر، کم کردن مخالفت است.

مهم ترین ارزش های زندگی در وجود کسانی است که دوستشان دارید و کسانی که دوستتان دارند.

دوست داشتن بدین معناست که خوشبختی خودمان را خوشبختی دیگران بدانیم.

میوه درخت تواضع در زندگی مشترک، دوستی و ثمره کشت تکبر، دشمنی است.

هدیه دادن محبت ها را زیاد می کند.

وفاداری، نشانه صفا و محبت است.

هر چقدر خودتان را بیشتر دوست داشته باشید، بهتر عمل می کنید و هر چقدر بهتر عمل کنید خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت.