خانواده و راهبردهاي کاربردي:رهنمودي براي دستگاه هاي فرهنگي(1)
در اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي و از جمله، اصل هجدهم «اصول سياست هاي فرهنگي» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي که بيانگر سياست هاي کلان فرهنگي...
سه‌شنبه، 8 شهريور 1390
خانواده و راهبردهاي کاربردي:رهنمودي براي دستگاه هاي فرهنگي(2)
1. نظام زوجيت از ارکان عالم خلقت و از آيات و نشانه هاي الهي است و وحدت زن و مرد در ابعاد انساني، و اختلاف آنها در بعد بشري از شاهکارهاي خلقت...
سه‌شنبه، 8 شهريور 1390
خانواده و راهبردهاي کاربردي:رهنمودي براي دستگاه هاي فرهنگي(3)
1. تلاش براي تحکيم بنيان خانواده و پاس داري از قداست و استواري آن بر پايه اخلاق، حقوق اسلامي و مسئوليت هاي متقابل و مشترک (بسته اجرايي اول)؛ 2....
سه‌شنبه، 8 شهريور 1390
طلاق توافقي
چند سال پيش طلاق پديده يي مذموم و قبيح در جامعه به شمار مي رفت و افراد در شرايط بسيار سخت به فكر طلاق مي افتادند گاهي نيز آن قدر در پيچ و خم...
يکشنبه، 12 تير 1390
رقدرت بر تسليم مورد معامله(2)
رقدرت بر تسليم مورد معامله(2) نويسنده:دكتر مهدي شهيدي فقدان مطلق يا نسبي قدرت 1 . طرح مسأله گفتيم در صورتي...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
موارد فسخ نكاح
موارد فسخ نكاح انحلال عقد نكاح از چند طريق امكان‌پذير است، به نحوی‌كه بعد از طرح اين مسائل ، ديگر عقد ازدواج از رسميت...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (1)
مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (1) نويسنده: احمد حاجي‌ده آبادي چكيده وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقة...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (2)
مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (2) نويسنده:احمد حاجي‌ده آبادي ب. تفاوت زوجة حقيقى و در حكم زوجه ...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (3)
مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (3) نويسنده: احمد حاجي‌ده آبادي ج. مستندات قاعده پيش‌تر گفتيم كسانى...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (4)
مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (4) نويسنده:احمد حاجي‌ده آبادي د. مطالعة تطبيقي قاعده 1 ـ د. اهل...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تاريخچه تدوين قانون مدني(1)
تاريخچه تدوين قانون مدني(1) نويسنده:دكترحميد بهرامي احمدي مقدمه قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تاريخچه تدوين قانون مدني(2)
تاريخچه تدوين قانون مدني(2) نويسنده:دكترحميد بهرامي احمدي ب. نگاهي به شخصيت برخي از اعضاي هيأت تدوين قانون مدني...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تعهدآور بودن اراده يك جانبه نسبت به خود(1)
تعهدآور بودن اراده يك جانبه نسبت به خود(1) نويسنده:سعيد بيگدلي چكيده تعهد در عالم حقوق، اصولاً يا زائيده...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تعهدآور بودن اراده يك جانبه نسبت به خود(2)
تعهدآور بودن اراده يك جانبه نسبت به خود(2) نويسنده: سعيد بيگدلي 2- دلايل مخالفين تأثير ايقاع 1-2- نظريه...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تعهدآور بودن اراده يك جانبه نسبت به خود(3)
تعهدآور بودن اراده يك جانبه نسبت به خود(3) نويسنده:سعيد بيگدلي ب. موارد خاص ايقاع تعهد آور اكنون پس از بررسي...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(1)
تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(1) نويسنده:دكتر احمد پاکتچی چكيده رويكرد نشانه شناسي ديري...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(2)
تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(2) نويسنده:دكتر احمد پاکتچی ج. رسوبهای تاريخی در قوانين کنونی...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(3)
تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(3) نويسنده: دكتر احمد پاکتچی د. بازکاوی مؤلفه های معنايی 1....
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(4)
تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(4) نويسنده:دكتر احمد پاکتچی ﻫ . اقامتگاه ميان واقعيت و اعتبار...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
عوامل موثر در مسئوليت مدني(2)
عوامل موثر در مسئوليت مدني(2) نويسنده : پرفسور ويليام پروسر (Prof . William Prosser) مترجم : امير خان سپهوند ...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390