0
ویژه نامه ها
زندگی‌نامه ولتر

زندگی‌نامه ولتر

ولتر، فیلسوف، رمان نویس، شاعر، نمایشنامه نویس و مورخ فرانسوی است، او با سبک شگفت‌انگیز و باشکوه خود در هنرش شناخته می‌شود. نوشته‌های او باعث...
متافیزیکی فیلسوفان لیبرال

متافیزیکی فیلسوفان لیبرال

فیلسوفان لیبرال مسائل متافیزیک را قابل نقض و ابرام نمیدانند و نزاع بر سر حقانیت و بطلان معتقدات و اخلاقیات دینی را بی نتیجه و به نتیجه نارسیدنی...
آشنایی با سقراط

آشنایی با سقراط

سقراط فیلسوف یونان کلاسیک اهل آتن و یکی از بنیانگذارترین فلسفهٔ غرب بود. افکار سقراط متوجه مفهوم انسانیت بود و سقراط اعلام کرد که باید جهان‌شناسی...
فلسفه تحلیلی

فلسفه تحلیلی

تحلیل، چه در زمینه زبان و چه از لحاظ منطقی، پیوسته خصوصیت اصلی فلسفه را تشکیل داده است. از زمان سقراط تا کنون تحلیل در پژوهشهای فلسفی بکار می...
فردید و فلسفه‌ی غرب

فردید و فلسفه‌ی غرب

در میان آثار پراکنده به جای مانده از فردید فهم تفسیرهایی بسیار اصیل و ناب از متفکران غربی دیده میشود که می توان گفت تا روزگار ما نظایر آنها در...
فنای ذاتی انسان کامل

فنای ذاتی انسان کامل

هر تفسیری که از عالم مثال و شهود عرفانی داشته باشیم، در سنت عرفان شرقی امکان دستیابی به حقایقی اصیل که در سپهر آگاهی طبیعی جای ندارند، به رسمیت...
عرفان تئولوژیک

عرفان تئولوژیک

بی‌شک نزد هایدگر مضمون کلام و سخن الهی وجود دارد. با این وصف، در آثار هایدگر هیچ گونه نشانه ای از تعهد و وفاداری به متن مقدس نمی بینیم، در حالی...
تاریخی بودن حضور

تاریخی بودن حضور

تمایز وجودشناختی میان موجود و وجود بنیادی را برای تقابل میان دو حوزه تاریخ و فراتاریخ فراهم می آورد و طرح اولیه وی در وجود و زمان به منظور نیل...
پدیدارشناسی و عرفان شرقی(قسمت اول)

پدیدارشناسی و عرفان شرقی(قسمت اول)

می توانیم از الگوی فلسفه استعلایی کانت برای تبیین موضوع بهره گیریم، بی آن که به هیچ وجه بخواهیم هایدگر را متفکری کانتی قلمداد کنیم. از نظر کانت،...
پدیدارشناسی و عرفان شرقی(قسمت دوم)

پدیدارشناسی و عرفان شرقی(قسمت دوم)

در قیاس با اندیشه هایدگر، باید گفته شود در عرفان های شرقی او، چنین پدیدارشناسی ادراکی که معطوف به مرحلة ما قبل ادراکی باشد دیده نمی شود؛ در سنت...
افق‌های مشترک

افق‌های مشترک

در این بحث توجه به یک نکته تاریخی نیز بسیار حائز اهمیت است، و آن این که، بسیاری از مورخان تاریخ تفکر نشان داده اند که میان تفکر ایرانیان و سنت...
فرا تاریخی در تفکر هایدگر

فرا تاریخی در تفکر هایدگر

در ساحت حضوری که تفکر و عرفان شرقی بر آن دست می گذارد، با نحوهای از تفکر بی مفهوم و بی متعلق بیابژه روبه رویم، یعنی با حقیقتی مواجهیم که اساسا...
تفکر و عرفان شرقی

تفکر و عرفان شرقی

علی رغم آن که تفکر هایدگر و سنت عرفانی ما به اعتبار تأکید بر اهمیت حضور و معرفت حضوری و توجه دادن به محدودیتهای عقلانیت متافیزیکی در افق مشترکی...
پدیدارشناختی و تجربه‌گرایان (قسمت اول)

پدیدارشناختی و تجربه‌گرایان (قسمت اول)

هایدگر می کوشد تا ما را به تفکری فراخواند که در فضایی خارج از حوزه مفاهیم تحقق می پذیرد. یگانه موضوع اصیل این سنخ تفکر، از سنخ مفاهیم نیست، اما...
پدیدارشناختی و تجربه گرایان(قسمت دوم)

پدیدارشناختی و تجربه گرایان(قسمت دوم)

به خوبی پیداست که میان نحوه تفکر یونانیان اولیه در باب لوگوس و تفکر هایدگر در باب وجود از یک سو و معنا و مفهوم شهود عرفانی و معرفت الهی یا ربانی...
پدیدارشناختی و تجربه گرایان(قسمت سوم)

پدیدارشناختی و تجربه گرایان(قسمت سوم)

از نظر هایدگر، سکوت، زبان حقیقت است. از این منظر، عرفان نظری ما شدیدة مورد نقد است، چرا که عرفان نظری و فلسفه هایی همچون فلسفه ملاصدرا، به دلیل...
آگنوستیسیسم عرفانی

آگنوستیسیسم عرفانی

ساده ترین نکته‌ای که نباید فراموش شود کاربرد تعابیر مجازی بسیار در سنت عرفانی ماست. برای مثال، تعابیری چون آسمانی، لطف و عنایت الهی یا بخشش یزدان.
همسویی‌های وجودشناختی

همسویی‌های وجودشناختی

خدای تئولوژی بسیار انسان شکل انگارانه است و اوصاف این خدا بسیار شبیه اوصاف انسانی است. لذا، وقتی تفسیرهای تئولوژیک و عرفانی از تفکر هایدگر مورد...
نظر شاگردان و شیفتگان فردید

نظر شاگردان و شیفتگان فردید

نکته تعجب انگیز این که هیچ یک از شاگردان و شیفتگان فردید و نیز صاحب نظران ایرانی، به این نکته، یعنی اثرپذیری بنیادین فردید از کربن، التفات نیافته...
آمیزش انسان‌شناسی‌ها

آمیزش انسان‌شناسی‌ها

تلقی مشترک دیگر در انسان شناسی هایدگر و سنت عرفانی ما این است که در تفکر این متفکر آلمانی مهم ترین وصف وجودشناختی نحوه هستی آدمی در عالم بودن...