0
ویژه نامه ها
مردم سالاری دینی و قانونگذاری

مردم سالاری دینی و قانونگذاری

امروزه مشارکت و دخالت مردم در مرجع قانونگذاری معمولا به دو صورت کلی: مستقیم همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم، و غیرمستقیم (از راه مجلس یا...
تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی

تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی

اصل تفکیک قوا از ساز و کارهای عمومی توزیع و مهار قدرت در نظامهای مردم سالار جهان است و به رغم برخی چالش ها، مقبولیت عام دارد. توزیع قدرت و جلوگیری...
حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

این مقاله در آغاز مبانی نظری بحث ما را توضیح می دهد. در ادامه مطالب آن مفاهیم دین، دموکراسی، کار کرد و کارآمدی و همچنین اصطلاح مردم سالاری دینی...
نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی

نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی

در این مقاله، دموکراسی صرفا براساس سازو کار قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر است و تلاش می شود که ساختاربندی قدرت در قانون اساسی با دموکراسی...
بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اساس نظام اسلامی ایران بر مبنای یکتاپرستی، وحی الهی، کرامت و ارزش والای انسانی قرار گرفته است و در قانون اساسی آن هر گونه ستمگری و سلطه پذیری...
مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بدون تردید نظریه مردم سالاری با هر تعریفی مبتنی به اصل حاکمیت مردم و حاکمیت ملی است. بدین معنی که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نفوذ...
مقایسه ای قرآنی میان رسالت انبیاء و فلسفه انقلاب اسلامی

مقایسه ای قرآنی میان رسالت انبیاء و فلسفه انقلاب اسلامی

ماهیت و رسالت انقلاب اسلامی نیز فارغ از مباحث آخرت گرایی نبوده است، از اینرو مدیران و برنامه سازان این نظام اسلامی تمام تلاش خود را به این مهم...
مبانی حقوقی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

مبانی حقوقی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

(فقیه جامع الشرایط) ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد...
مردم سالاری در متون دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مردم سالاری در متون دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فضیلت محوری در جوامع بسیار کهن بشری به حدی جدی بوده است که نه تنها مردان با فضیلت به قدرت می رسیدند، بلکه در مواردی زنان بافضیلت نیز فرمانروا...
نظارت قضایی در انگلستان

نظارت قضایی در انگلستان

تفاوت تفسیر اصل تفکیک قوا به نسبت تفسیر فرانسوی آن از دیگر ممیزه‌های سیستم حقوقی انگلستان و فرانسه است.
نظارت در دادگاه عالی انگلستان

نظارت در دادگاه عالی انگلستان

شکایت شاکی منافع حکومتی را به مخاطره نیفکند. آیین دادرسی اداری انگلستان مختص نظام کامنلو بوده و در همگی کشورهای دارای این نظام، اعمال می‌شود.
معیارهای نظارت قضایی

معیارهای نظارت قضایی

می‌توان معیارها و استانداردهایی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مدنظر قرار میدهند.
معیارهای اعمال نظارت قضایی بر اداره

معیارهای اعمال نظارت قضایی بر اداره

یکی از مهمترین اصول کلی در حقوق اداری، اصل عدم صلاحیت مقامات عمو‌می ‌است. به این ترتیب هر تصمی ‌می‌باید یک مبنای قانونی داشته باشد.
مدل‌های نظارت قضایی بر اعمال دولت

مدل‌های نظارت قضایی بر اعمال دولت

مسئله نظارت بر اعمال دولت به مانند سایر نهادهای حقوقی دیگر، تنها در رابطه با سایر نهادها است که می‌تواند موجودیت یافته و شکل بگیرد.
محسنات دادگاه‌های اداری

محسنات دادگاه‌های اداری

حمایت از حقوق و آزادی‌های کارمندان نیاز به نهاد مستقل قضایی - اداری دارد که با درک صحیح روابط اداری، اختلاف‌ها را از درون دستگاه‌های اداری حل...
صلاحیت دولت در مقابل شهروندان

صلاحیت دولت در مقابل شهروندان

از نظر بیشتر متفکران تفکیک قوا به عنوان طرحی برای مقابله همیشگی با قدرت مطلق باید مورد التزام قرار گیرد، جدا بودن قدرت تقنینی از قدرت اجرایی...
تفسیر نادرست قانون

تفسیر نادرست قانون

فورمالیسم در اداره مدرن از اصول اولیه و پایه ای به شمار ‌می‌رود. اداره برای انجام وظایف قانونی خود لزوما باید چارچوب شکلی معینی داشته باشد.
بررسی نظارت قضایی در فرانسه (قسمت اول)

بررسی نظارت قضایی در فرانسه (قسمت اول)

فرانسه دارای نظارت حقوقی اصیلی است که به طور کامل بر دستاوردهای تاریخی - سیاسی این کشور استوار شده است.
بررسی نظارت قضایی در فرانسه (قسمت دوم)

بررسی نظارت قضایی در فرانسه (قسمت دوم)

در زمان شورای پادشاهی کارگزارانی به شهرهای مختلف فرانسه فرستاده ‌می‌شدند، تا به دعاوی مالیاتی و عمو‌می‌ رسیدگی کنند. شوراهای ایالتی هم توسط ناپلئون...
نقش نظارت قضایی در ایران

نقش نظارت قضایی در ایران

دیوان عالی در اجرای اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها، صلاحیت تجدیدنظر در احکام دادگاه‌ها را هم بر عهده دارد و مرجع رسمی‌بررسی، نقض...