0
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء

خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء

خاتم نبوت و آن که مهر ختم بر آن می خورد، کسی است که اسماء و صفات را به طور جامع و کامل و تمام دارد و در نتیجه کسی می تواند خاتم الاولیا باشد...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولی کامل

ولی کامل

انسان کامل واسطه فیض در قوس صعود و نزول انسان کامل واسطه در ایجاد و عود و ختم موجودات است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت است که در حقیقت نبوت مطلقه منطوی است و در سراسر کائنات و عوالم غیب و شهادت حکومت و ولایت قیومیه دارد.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل

ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل

اراده انسان کامل را در اراده حق تعالی فانی میدانند؛ زیرا انسان کامل به مقامی رسیده است که فانی در حق شده است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
مقام‌های انسان کامل

مقام‌های انسان کامل

انسان کامل در همه هستی سریان قیومی و وجودی دارد. در این مورد میان عرفا اختلافی نمی باشد مگر این که در نحوه چینش عوالم اندک اختلافی وجود دارد.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
مصداق اتم انسان کامل

مصداق اتم انسان کامل

حقیقت محمدیه دایره محیط به عوالم آفرینش است؛ و هر که دایره ولایتش نزدیک تر به آن دایره محیط شد، از اولیای امت اوست؛ و ختم ولایت خاصه او اقرب...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
رابطه عالم صغیر با عالم کبیر

رابطه عالم صغیر با عالم کبیر

وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی می باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
جمال و جلال انسان کامل

جمال و جلال انسان کامل

از مقامات ولایت تکوینی ولی الله، احاطه او بر عوالم هستی می باشد. این مقام شامخ روح القدس نام دارد که انسان کامل با آن احاطه قیومی به تمامی ذرات...
پنجشنبه، 28 آذر 1398
برتری انسان کامل

برتری انسان کامل

حقیقت محمدیه مقام الوهی انسان کامل است که در سراسر هستی سریان دارد. این حقیقت عاری از هرگونه تعین و حدود است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
انسان کامل مبین اسما حسنی

انسان کامل مبین اسما حسنی

انسان کامل به حسب مقام شهادت و ظهور به رحمانیت و مقام غیب و ظهور به رحیمیت، تمام دایره وجود است.
پنجشنبه، 28 آذر 1398
ولایت انسان کامل در نظام تکوین

ولایت انسان کامل در نظام تکوین

در این مقاله سعی خواهیم کرد تا در تعریف معانی ولایت و همچنین ولایت تکوینی و ولایت تشریعی بیشتر عبارات حضرت امام رحمه الله را به نحو مستقیم ذکر...
يکشنبه، 24 آذر 1398
خلیفه خدا در ظهور به مرتبه جامعیت

خلیفه خدا در ظهور به مرتبه جامعیت

انسان مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است. خداوند به یدى الجمال و الجلال، باطن انسان را سرشت و ظاهرش را در عالم شهادت و مظهریت طبیعت قرار...
يکشنبه، 24 آذر 1398
انسان کامل کون جامع

انسان کامل کون جامع

ملائکه مجرد بوده و در عین حال مظهر اسم خاصی از اسماء الهی هستند، مثلا مظهر اسم «علیم» و «قدیر» و اسم «قابض» است و انسان که مجمع همه اسماء است...
يکشنبه، 24 آذر 1398
ولایت مطلقه یا مقیده

ولایت مطلقه یا مقیده

منظور از خاتم ولایت مطلقه و مقیده درباره حضرت على علیه السلام به این صورت است که ایشان به اعتبار وسعت دایره ولایتشان در میان سایر اوصیای محمدی،...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
ولایت تکوینی انسان کامل

ولایت تکوینی انسان کامل

نبوت تعریفی عبارت از خبر دادن از چگونگی شناخت ذات و صفات و اسماء و افعال و نبوت تشریعی عبارت است از تمامی اینها به اضافه تبلیغ احکام و تهذیب...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
مصادیق انسان کامل

مصادیق انسان کامل

ولایت، تقسیم به عام و خاص نیز می شود : ولایت عام، ولایتی است که همه را فرا می گیرد مانند ولایت قضات و مجتهدین...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
ختم ولایت و ختم نبوت

ختم ولایت و ختم نبوت

نزول او در آخرالزمان به عنوان وارث خاتم که پس از او ولیی به نبوت مطلقه وجود ندارد، تحقق می یابد.
پنجشنبه، 21 آذر 1398
اول و آخر بودن انسان کامل

اول و آخر بودن انسان کامل

سلسله وجود و قوس نزول و صعود تماما همان انسان کامل است. نقطه آغاز این دایره اوست و این دایره به او نیز ختم می شود و انسان کامل اول و آخر و ظاهر...
پنجشنبه، 21 آذر 1398
انسان کامل مایه حفظ دنیا

انسان کامل مایه حفظ دنیا

ولایت تکوینی انسان کامل در اعلى مراتب هستی، خزائن الهی را شامل می گردد. خزائن همان اسماء و صفات خداوند هستند که انسان کامل در آنها تصرف می کند.
پنجشنبه، 21 آذر 1398
انسان کامل در عوالم پنج‌گانه (قسمت اول)

انسان کامل در عوالم پنج‌گانه (قسمت اول)

خداوند متعال ابتدا با فیض اقدس تجلی نمود و سپس با ظهور در اعیان ثابته از پرده غیب مطلق و حضرت عمائیه بیرون آمد.
پنجشنبه، 21 آذر 1398