هوش هیجانی در کار و زندگی (بخش دوم)
کار و زندگی دو مولفه مهم در احساس رضایت از زندگی برای انسان است. آنچه بر موفقیت در این دو تاثیر بسیار دارد، هوش هیجانی است. با ما همراه باشید...
شنبه، 19 بهمن 1398
هوش هیجانی در کار و زندگی (بخش اول)
کار بخش مهمی در زندگی انسان است. یکی از ابزار مهم در موفقیت های شغلی، داشتن هوش هیجانی مطلوب است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
شنبه، 19 بهمن 1398
هوش هیجانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی
زندگی درست نیازمند به کارگیری درست ابزارهای موفقیت در آن است. یکی از این ابزارهای لازم، هوش هیجانی مطلوب است. با ما همراه باشید تا در این مورد...
شنبه، 19 بهمن 1398
دیدگاه مایر - سالووی در آموزش هوش هیجانی
آموزش هوش هیجانی یکی از مهم ترین آموزش هایی است که از سوی روان شناسان بدان پرداخته می شود. در این نوشتار به بیان دیدگاه مایر - سالووی در آموزش...
شنبه، 19 بهمن 1398
هوش هیجانی و تغییر پذیری (بخش دوم)
سخن پیرامون هوش هیجانی، از آن دست از مباحث بسیار مهم در روانشناسی است. یکی از موضوعات مهم در این بحث تاثیر هوش هیجانی بر روی رفتار انسان است....
شنبه، 19 بهمن 1398
هوش هیجانی و تغییر پذیری (بخش اول)
هوش هیجانی ارتباط مستقیمی با حس تغییر در انسان دارد. انسان هایی که دارای هوش هیجانی مطلوب هستند، میل بیشتری برای تغییر دارند. با ما همراه باشید...
شنبه، 19 بهمن 1398
نشانه های هوش هیجانی پایین
هوش هیجانی از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت انسان در زندگی و بویژه زندگی اجتماعی محسوب می شود. پایین بودن هوش هیجانی می تواند آسیب های جدی به...
يکشنبه، 6 بهمن 1398
هیجان چیست؟ (بخش دوم)
بخش مهمی از عواطف انسان را هیجانات شکل داده اند. برخی از آنها مثبت و برخی دیگر منفی می باشند. با ما همراه باشید تا در مورد هیجانات بیشتر بدانید.
سه‌شنبه، 24 دی 1398
هیجان چیست؟ (بخش اول)
هیجانات بخشی جدای ناپذیر از زندگی انسان هستند. هیجانات مثبت و منفی، هر کدام دارای آثار خاصی در زندگی انسان هستند. در این نوشتار به بیان تعاریفی...
سه‌شنبه، 24 دی 1398
ابعاد و وظایف هیجان ها در زندگی انسان
هیجانات، بخشی جدای ناپذیر از زندگی انسان هستند که دارای کارکردهای متفاوتی برای انسان می باشند. با ما همراه باشید تا با ابعاد و وظایف هیجان ها...
سه‌شنبه، 24 دی 1398