0
ویژه نامه ها
تاریخ حقوق هندوستان

تاریخ حقوق هندوستان

مراسم اصلی عقد هفت گامیست که عروس و داماد گِرد آتش مقدّس با هم برمی دارند. میان طبقات بالا اقرباء تا شش پشت از پدر و احتمالاً تا پنج نسل از مادر...
تاریخ حقوق ترکیه

تاریخ حقوق ترکیه

ترکیّه گذرگاه سه قارّه ی اروپا و آسیا و افریقا و محلّ تلاقی و تصادق فرهنگ خاور و باختر است. در قرن چهاردم هجری مقارن با قرن یازدهم میلادی طایفه...
تاریخ حقوق اسپانیا

تاریخ حقوق اسپانیا

حقوق اسپانیا بر حقوق رُم و روش معمول قوم گوت بنا شده و مقداری هم از آداب و رسوم قرون وسطی و قوانین کلیسائی و محلّی جزء عناصر و ارکان حقوق آن...
تاریخ حقوق آمریکا

تاریخ حقوق آمریکا

یکی از استادان دانشکده ی حقوق هاروارد بنام هرولد بِرمَن در مقدمه ی مجموعه ی سخنرانیهای استادان آن دانشکده پیرامون حقوق آمریکا چنین می نویسد:
تاریخ حقوق انگلستان

تاریخ حقوق انگلستان

انگلستان کشوریست کهن سال با آداب و رسوم کهن. کشوریست که طیّ قرون و اعصار مراحل پیچ در پیچ تکامل را پیموده و معمّای بزرگی بنام حقوق انگلستان بوجود...
تاریخ حقوق آلمان

تاریخ حقوق آلمان

در 12 سپتامبر 1960 « مجلس مردم » مقام ریاست جمهوری را لغو کرد و بجای رئیس جمهوری شورای دولتی انتخاب شد. شورای دولتی مرکّب است از رئیس و شش نایب...
تاریخ حقوق بلژیک

تاریخ حقوق بلژیک

نخستین بار که از بلژیکها نامی بمیان آمده در تفاسیر و خاطرات قیصر رم ژول سزار است. خاطرات وی پیرامون جنگ قوم گُل و جنگ داخلی است که در سالهای...
تاریخ حقوق سویس

تاریخ حقوق سویس

در دو جنگ جهانی سویس بیطرف بود و بر زخم ها و جراحات دول متخاصم مرهم می نهاد. کانون جمعیت صلیب سرخ بین المللی سویس است. جلسات جامعه ی ملل در سویس...
تاریخ حقوق فرانسه

تاریخ حقوق فرانسه

فرانسوی ها همیشه از احیاء قدرت مطلقه آنهم بصورت سلطنت قدیم بیمناک بوده و پیوسته کوشیده اند اختیارات حکومت را محدود کنند و از طول مدّت تصدّی حکومت...
تاریخ حقوق روم

تاریخ حقوق روم

از عناصر جدیدی که وارد حقوق رُم شد اصل آزادی و برابری را می توان متذکر شد. جنبه های خاص ملّی و محلّی شهر رُم رو به تحلیل گذاشت و برای اینکه جهان...
همه چیز درباره تاریخ حقوق روم

همه چیز درباره تاریخ حقوق روم

قدیمترین مجلس ملّی را در رُم « کُمیتیا کوریاتا » می خواندند. قاطبه ی اهالی اصیل رُم و اصیل زادگان و افراد آزادی که به سنّ رشد رسیده و عنوان «...
تاریخ حقوق یونان

تاریخ حقوق یونان

افلاطون خیر و صلاح افراد را به استثنای اقلیّتی که در عالی ترین طبقه ی جامعه قرار دارد تابع خیر و صلاح کشور می دانست، ولی ارسطو می گفت خیر و صلاح...
از قوانین عجیب تیموریان چه می دانید؟

از قوانین عجیب تیموریان چه می دانید؟

با آن همه سنگدلی و خونخواری این کشورگشای درّنده خوی تاتاری که فقط در سبزوار و به روایتی دو هزار تن را زنده میان دیوار نهاد و از جمجمه ی کشتگان...
از قوانین  عجیب چنگیز خان مغول چه می دانید؟

از قوانین عجیب چنگیز خان مغول چه می دانید؟

چنگیزخان دستور داد عادات وآداب قوم را که به علّت بیسوادی نامدوّن بود با اصلاحاتی چند بخطّ اویغوری مدوّن سازند. قوانین و احکامی نیز که به زبان...
تاریخ قانون در اسلام

تاریخ قانون در اسلام

تفاسیر مهم و کتب معتبری که رجال علم ایران در احادیث و اخبار و فقه و اصول و کلام نوشته اند بیرون از شمار است و قابل قیاس با آثار علمای دیگر نیست.
تاریخچه قانون در ایران باستان

تاریخچه قانون در ایران باستان

فرّو شکوه ایران باستان که در اوج قدرت شاهنشاهی هخامنشیان از رود نیل گرفته تا هندوستان امتداد داشت در صحایف تاریخ اُمسْتِدْ بسان صحنه ی نمایش...
همه چیز درباره قانون بابلی ها

همه چیز درباره قانون بابلی ها

اُمستِدْ شرق شناس دیگر امریکائی نظام پزشکی را در قانون حمورابی با نظام پزشکی داریوش مقایسه کرده و گفته است هرگاه پزشکی به هنگام کارآموزی سه تن...
حقوق در خاورمیانه باستانی

حقوق در خاورمیانه باستانی

زدیک شش هزار سال پیش در جستجوی زمینهای حاصل خیز قوی بنام سومری از راه قفقاز و شمال غربی ایران به نواحی جنوبی بین النّهرین آمدند و در سرزمینی...
وکالت دعاوی در تاریخ حقوق

وکالت دعاوی در تاریخ حقوق

در یونان قدیم هرچند رسته ای بنام کانون حقوقدانان متمایز از اولیاء امور سیاسی و دینی وجود نداشته است و لیکن به هنگام بروز اختلافات میان مردم مراجعی...
تابعیت

تابعیت

تابعیت، اسم مصدر از تبع که در لغت به معنای پیروی کردن و دنباله‌رفتن است. کلمه تبع یا تابع در زبان عربی به اصطلاح حقوقی آن ظاهراً ابتدا در قرآن...