0
ویژه نامه ها
وارسی بدن به روش نوین

وارسی بدن به روش نوین

درمانجویان در جلسات یک به یک به طور معمول مهارت‌های پیشرفته‌تری را کسب می‌کنند، زیرا برنامه آن‌ها به اندازه جلسات گروهی ساختار یافته نیست و بیشتر...
عوامل مشکل آفرین در عملیات ذهن‌آگاهی

عوامل مشکل آفرین در عملیات ذهن‌آگاهی

لانگر ذهن‌آگاهی را به منزله «حالت آگاهی مداومی که در آن فرد به طور تلویحی از بافت و محتوای اطلاعات آگاه است» مفهوم سازی می‌کند.
سازوکارهای عمل نامتمایز در فنون مراقبه‌ای

سازوکارهای عمل نامتمایز در فنون مراقبه‌ای

برای بعضی از صاحب‌نظران که می‌خواهند اصطلاح مراقبه را طوری به کار ببرند که گویا مجموعه‌ای از اصول اساسا مشترک را پوشش می‌دهد، این کلمه ممکن است...
روش‌های وارسی پیشرفته

روش‌های وارسی پیشرفته

منطق وارسی پیشرفته در MiCBT این است که به تدریج امکان شناسایی و ردیابی علائم اولیه پریشانی را فراهم می‌کند و از این رو برای پیشگیری از عود خوب...
ذهن‌آگاهی به واسطه وارسی بدنی

ذهن‌آگاهی به واسطه وارسی بدنی

رویکرد ذهن آگاهی اساسا بر پایه اصول بنیادی ویپاسانا یا مراقبه ذهن‌آگاهی است، اما بر پایه منبع دانش و آموزش درمانگر تفاوت‌هایی در جنبه‌های فنی...
درونی‌سازی تعادل فکری

درونی‌سازی تعادل فکری

بعضی درمانجویان بعد از مدتی که بهبود می‌یابند، اغلب دست از تمرین می‌کشند و بعد از چند ماه استرس‌ها دوباره ظاهر می‌شوند.
به رسمیت شناختن تمرین ذهن‌آگاهی

به رسمیت شناختن تمرین ذهن‌آگاهی

تمرین بهترین نتایج را به بار می‌آورد. تداوم تمرین یکی از دو عامل اصلی است که احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد؛ عامل دوم کیفیت تمرین است.
آرمیدگی و تعادل فکری

آرمیدگی و تعادل فکری

بعضی درمانجویان و حتی گاهی مربیانشان نمی‌دانند که آموزش ذهن‌آگاهی به ناراحتی خوشامد می‌گوید و آن را به عنوان ابزاری در حساسیت زدایی به کار می‌گیرد.
یک منطق تجربی برای ذهن‌آگاهی با تنفس

یک منطق تجربی برای ذهن‌آگاهی با تنفس

برای درمانجویانی که علائم شدید یا کنترل نشدنی ندارند، ارائه منطق و تمرین‌های ایجاد آگاهی و پذیرش نسبت به افکار به واسطه ذهن آگاهی تنفس سودمند...
نکات مهم درمورد توازن در سیستم پردازش اطلاعات ذهن

نکات مهم درمورد توازن در سیستم پردازش اطلاعات ذهن

از آن‌جا که مراقبه ذهن آگاهی تعادل را افزایش و بدین طریق واکنش‌گری عمومی را در سیستم عصبی کاهش می‌دهد، مورد مناسبی برای استفاده در موقعیت‌های...
مدل‌سازی پذیرش و تعادل در درمان افکار مزاحم

مدل‌سازی پذیرش و تعادل در درمان افکار مزاحم

مانند تمام سیستم‌های روان درمانگری، نگرش درمانجو در درمان ذهن آگاهی اهمیت دارد.
آموزش ذهن آگاهی بر مبنای تمرکز بدنی

آموزش ذهن آگاهی بر مبنای تمرکز بدنی

اینکه برنامه MiCBT با ایراد منطق تنفس آغاز شود یا با منطق وارسی بدنی، اغلب به حالت هیجانی درمانجویان بستگی خواهد داشت.
زمینه بازدارنده در اختلال وسواس

زمینه بازدارنده در اختلال وسواس

درمانجو در اولین بخش از جلسه درمان یاد می‌گیرد که به منظور ایجاد اندکی کنترل بر مسابقه افکار، تنفس طبیعی را مشاهده (احساس) کند.
درمان اضطراب به روش پردازش اطلاعات

درمان اضطراب به روش پردازش اطلاعات

با برجسته شدن برانگیختگی به تدریج نشان می‌دهیم که چطور حس احشایی پیامد افکار ارزشیابانه (طرحواره‌ای) است.
حفظ تعادل در سیستم پردازش اطلاعات

حفظ تعادل در سیستم پردازش اطلاعات

امروزه زندگی شهرنشینی تهدیدهایی مثل حیوانات خطرناک را با اضطراب شغلی، بیماری روانی یا جسمی، بیکاری، بحران‌های مالی، فقدان هدف زندگی، تنهایی،...
اضطراب و بیماری‌های روانی

اضطراب و بیماری‌های روانی

مؤلفة واکنش در مدل هم ظهوری یک پدیده درونی مرتبط با سیستم اعصاب مرکزی است، اما فعال سازی مفرط و پایدار آن به عدم تعادل در فرایند پردازش اطلاعات...
برنامه‌ی بی خطر درمان با ذهن‌آگاهی

برنامه‌ی بی خطر درمان با ذهن‌آگاهی

مراقبه ذهن‌آگاهی به مقداری بینش فراشناختی نیاز دارد که به کارآموزان امکان می‌دهد افکار یا خودشان را در حین تمرین، بازنگری کنند.
آغاز درمان با ذهنی آرمیده فرایندی بسیار مهم است

آغاز درمان با ذهنی آرمیده فرایندی بسیار مهم است

ذهن آگاهی ربطی به تمرین جسمی یا اصول ورزشی ندارد. درمانجو حالت راحتی را روی صندلی انتخاب می‌کند یا یکی از پاها را روی دیگری می‌اندازد و تلاش...
یکپارچه سازی مؤلفه‌های ضروری تغییر رفتار (قسمت اول)

یکپارچه سازی مؤلفه‌های ضروری تغییر رفتار (قسمت اول)

یکی از مهم ترین مسائلی که طی سال‌های اخیر در علم فهمیده شده ، این است که نمی توان چیزی را بدون تجسد و اشتمال کامل در جهان عینی، به ذهن یا ظرفیت...
یکپارچه سازی مؤلفه‌های ضروری تغییر رفتار (قسمت دوم)

یکپارچه سازی مؤلفه‌های ضروری تغییر رفتار (قسمت دوم)

تفکر ارزشیابانه به حس احشایی می انجامد، زیرا این تفکر اطلاعات را از قشر مغز به اعماق مرکز مغز می فرستد تا گذرگاه های هیجانی را تحریک کند.