قلمروی اصل مشروعیت در نظام اداری
مطالعه تطبیقی حقوق اساسی کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که راه حل‌های اضطراری و پیش بینی اختیارات ویژه برای رهبران و رؤسای کشورها یکی از کارآمدترین...
شنبه، 18 مرداد 1399
منابع قانونی غیر مدون
عرف یکی از منابع غیر مدون برای احراز مشروعیت در نظام اداری است. عرف در موارد فقدان قانون، الزام آور و مشروع است که مشروعیت را توجیه می کند.
پنجشنبه، 15 خرداد 1399
مشروعیت نظام اداری و مقررات فوق العاده
اطاعت از مافوق در نظام اداری بخشی از مقررات حاکم و به موجب قانون است و همین امر مشروعیت اعمال کارمندان زیر دست را که بنابر دستور مافوق خود انجام...
پنجشنبه، 15 خرداد 1399
عرف و احکام قضایی (قسمت اول)
مراجعة قاضی به منابع معتبر اسلامی در حقیقت یعنی قاضی به منابعی که قانونگذار به آن استناد می کرده، مراجعه کند و از همان منابعی که مورد استفاده...
پنجشنبه، 15 خرداد 1399
عرف و احکام قضایی (قسمت دوم)
در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاه‌های اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاه‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و...
پنجشنبه، 15 خرداد 1399
ضمانت اجرای قدرت قانونی مقررات
موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.
پنجشنبه، 15 خرداد 1399
مشروعیت در نظام اداری
در اندیشه معاصر بر اساس دموکراسی به مفهوم غربی آن، حاکمیت مردم مبنای حاکمیت قانون و حاکمیت قانون، مبنای اصلی مشروعیت در هر دو مرحله عام و خاص...
يکشنبه، 11 خرداد 1399
قواعد عمومی مشروعیت قانونگذاری
نظام اداری بیشترین شباهت را به نظام تکوین دارد و الگو پذیری آن از نظم آفرینش، بیش از هر نوع نظام اجتماعی متصور است.
يکشنبه، 11 خرداد 1399
قانونگذاری در نظام اسلامی
در اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به عنوان دومین منبع کشف مسئولیت‌های انسان در برابر خدا ذکر شده، و این یعنی...
يکشنبه، 11 خرداد 1399
ضوابط و معیارهای حاکم بر عدالت
نقش حق و عدالت در قواعد حقوقی مربوط به نظام‌های اجتماعی به مثابه نقشی است که قوانین طبیعی در پدیده‌ها دارند.
يکشنبه، 11 خرداد 1399
دوگانگی مشروعیت در نظام وضعی
ملاک مشروعیت تنها در انطباق رفتار اداری با قانون منطبق با موازین شرعی خلاصه می شود.
يکشنبه، 11 خرداد 1399
دوگانگی مشروعیت به لحاظ شرع و قانون اساسی
مشروعیت نظام اداری را قانون تعیین می کند و ناگزیر باید تمامی تصرفات و امور مربوط به نظام اداری بر اساس قانون انجام شود.
يکشنبه، 11 خرداد 1399
اعتبار قانونی در نظام اداری
هر گاه صفت قانونی بر یک قانون اطلاق شود، به آن معنا است که صدور آن از یک مرجع قانونی مطرح شده و خواه ناخواه این خود باید اثبات شود.
يکشنبه، 11 خرداد 1399
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
یکی از مشکلات قانونی که در عمل به انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌های نظارتی و صرف هزینه‌های گزاف منجر می شود و در نهایت موجبات تضعیف نقش دیوان...
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
نظارت و رسیدگی انتظامی به تخلفات کارکنان دولتی
نکته قابل توجه در این بحث، سابقه طولانی مسئله عدالت اداری و رسیدگی انتظامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام است که به صورت یک سیره مستمر اداری...
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
نظارت دیوان محاسبات
بی گمان از آنجا که تصویب بودجه با مجلس شورای اسلامی است، به طور طبیعی نظارت بر کیفیت اجرا و عملیات آن هم بر عهده مجلس و از اختیارات آن محسوب...
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
نارسایی های دیوان محاسبات عمومی
در این مقاله به پاره ای از نارسایی های دیوان محاسبات عمومی اشارتی کنیم، باشد که با رفع این نواقص، بر تقویت روزافزون جایگاه این نهاد قانونی اهتمام...
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
موارد رسیدگی هیأت های مستشاری و آیین دادرسی
در رسیدگی‌های هیأت های مستشاری حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است.
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
عدالت اجتماعی و قوه مجریه
قوه مجریه به لحاظ رکن دوم حاکمیت ملی و مجری قانون در کشور، سیاست عمومی دولت را تعیین می کند و در حقیقت مسائل اجرایی کشور را رهبری خواهد کرد.
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
رابطه بین دولت و نهادهای اداری
رابطه بین دولت و نهادهای اداری زیر مجموعه دولت و دیگر نهادهای تخصصی بر اساس اصول سامان یافته حقوقی و فنی استوار است.
چهارشنبه، 7 خرداد 1399